در حال نمایش 37 نتیجه

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

چاپ شش رنگ چینی

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه تولید نایلون عرض ۷۰ چینی

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه دوخت و برش سروو شاهین

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه تولید نایلون عرض ۱۱۰ چینی

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه دوخت دوطبقه سروو عرض ۷۰

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه تولید نایلون عرض ۹۰ چینی

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

شیرینگ تونلی نیمه اتوماتیک

آسیاب

کندور

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دوخت کلفی

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه دوخت دوطبقه شهرستانی

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه تولید نایلون عرض ۱۲۰

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه تولید نایلون عرض ۸۰ cm

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه تولید نایلون عرض ۸۰ cm

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه تولید نایلون عرض ۷۰

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه تولید سلفون عرض ۸۰

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه تولید سلفون عرض ۶۰

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه تولید سلفون

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه تولید نایلکس و فریزر عرض ۸۰

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه تولید نایلون عرض ۸۰

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه دوخت و برش دو طبقه عرض ۷۰

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه دوخت و برش عرض ۸۵

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

خط تولید نایلکس عرض ۸۰

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه تولید نایلون شیرینگ عرض ۱۳۰

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

خط تولید نایلون عرض ۷۰

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه تولید سلفون تایوانی عرض ۸۵ و ۹۵

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه دوخت و برش و دسته زن

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه دوخت و برش چینی

ناموجود

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه چاپ ۴ رنگ چینی

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

خط تولید نایلون عرض ۱۱۰

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه لمینت

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه رول به رول

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه چاپ تک رنگ

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه چاپ ۵ رنگ

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه چاپ ۴ رنگ چینی

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه تولید نایلون عرض ۸۰

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

خط کامل بازیافت نایلون

خط تولید نایلون، نایلکس، سلفون، دوخت و برش

دستگاه تولید سلفون عرض ۴۰ ژاپنی