• کمپرسور ۱۰ بار چینی

    توضیحات

    کمپرسور ۱۰ بار

     

    ساخت: KaiShan چین