• چیلر ایتالیایی

    توضیحات

    چیلر

     

    ساخت: CLINT ایتالیا