• پرکن مایعات (ردیف کن، لیبل زن و شرینگ)

  توضیحات

  پرکن مایعات غلیظ
  ۳ نازله
  ساخت: شیر دستگاه اردبیل

  ردیف کن و لیبل زن بطری و شیشه
  تعداد: ۴ دستگاه

  شرینگ
  ابعاد: ۵۰*۷۰
  ساخت: شیرزاد
  سیستم سوخت گاز شهری
  نو