• دستگاه دوخت دوطبقه سروو عرض ۷۰

    توضیحات

    دستگاه دوخت دوطبقه سروو

    عرض ۷۰ قائم
    فابریک
    با میز کشنده و چشمی دار