• دستگاه گرانول ساز رشته ای

    توضیحات

    دستگاه گرانول ساز رشته ای (آب خنک)

    ظرفیت تولید: ۵۰ کیلو بر ساعت

    سیلندر کوتاه

    کله پیچی