• دستگاه تولید نایلون عرض ۱۲۰

    توضیحات

    دستگاه تولید نایلون عرض ۱۲۰-۱۵۰ cm

     

    ساخت: تبریز