• دستگاه تولید سلفون عرض ۶۰

  توضیحات

  دستگاه تولید سلفون عرض ۶۰

   

  قالب: ۵ تا ۶۰

  ساخت: کثیری

  ظرفیت تولید: ۲۵-۳۰ k/h

  عقب و جلو اینورتوردار

  قالب ثابت

  در حال کار