• خط کامل تولید کیک و کلوچه

  توضیحات

  خط کامل تولید کیک شامل:

  فر
  میکسر
  قیف زن
  مغززن
  بسته بندی
  اکس
  قالب

  و خط کامل تولید کلوچه شامل:

  فر
  میکسر
  کلوچه زن
  بسته بندی
  بهم زن