• خط کامل تولید ظروف یک بار مصرف

  توضیحات

  خط کامل تولید ظروف یک بار مصرف

   

  همراه با کلیه لوازم جانبی و آزمایشگاهی

  کمپرسور: هواسازان

  آسیاب