• خط کامل بازیافت نایلون

    توضیحات

    خط کامل بازیافت نایلون

     

    همراه با یک دستگاه آسیاب دهنه ۸۰