• تزریق پلاستیک ۷۵۰ گرم دقت

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۷۵۰ گرم

    ساخت: دقت

    قالبخور: ۵۵cm

    سیستم کنترل: کنتاکتور