تزریق پلاستیک ۷۰۰ گرم (۲۵۰ تن) مخصوص پت هایتین ارس