• تزریق پلاستیک ۲۰۰۰ گرم (۴۰۰ تن) مخصوص IML

  توضیحات

  تزریق پلاستیک ۴۰۰ تن مخصوص IML

  ساخت: ظهراب

  همراه با قالب ظرف پنیر

  سال ساخت: ۲۰۰۸

  همراه با رباط