• آسیاب شمشیری دهنه ۶۰

    دسته:

    توضیحات

    آسیاب شمشیری

    دهنه: ۶۰cm