• آسیاب شمشیری دهنه ۴۰

    دسته:

    توضیحات

    آسیاب

     

    دهنه: ۴۰cm