• آسیاب شمشیری دهنه ۳۰

    دسته:

    توضیحات

    آسیاب شمشیری

     

    دهنه: ۳۰cm