• گلدان

  توضیحات

  گلدان

  ردیف قطر ارتفاع توضیحات
  ۱ ۱۳٫۵ ۹٫۵ طرح دار
  ۲ ۱۷ ۱۳ طرح دار
  ۳ ۲۱٫۵ ۱۵٫۵ طرح دار
  ۴ ۲۴ ۱۷ طرح دار
  ۵ ۲۹٫۵ ۲۰٫۵ طرح دار
  ۶ ۳۲ ۲۵٫۵ طرح دار
  ۷ ۳۸ ۲۹٫۵ طرح دار
  ۸ ۲۱٫۵ ۲۳ خط دار
  ۹ ۱۸٫۵ ۲۰٫۵ خط دار
  ۱۰ ۱۶ ۱۷ خط دار
  ۱۱ ۱۳ ۱۷ بدون طرح
  ۱۲ ۱۳ ۱۴ بدون طرح
  ۱۳ ۱۲ ۱۲٫۵ خط دار

   

  زیر گلدان

  قطر
  ۱ ۱۷
  ۲ ۱۹
  ۳ ۲۵
  ۴ ۲۷٫۵
  ۵ ۳۰
  ۶ ۳۶