• پرس ترموفرمینگ

    توضیحات

    پرس ترموفرمینگ

    ساخت: میاف هلند

    کارکرده

    سالم و در حال کار