• قالب های تزریقی شیر تخلیه کولر

    دسته:

    توضیحات

    قالب های تزریقی شیر تخلیه کولر شامل قالب بدنه شش کویته، قالب مهره چهار کویته و قالب واشر ده کویته
    در حد صفر