• قالب دبه ماست همراه با درب و دسته

  دسته:

  توضیحات

  قالب دبه ماست

  شامل:

  قالب ۳ کویته دبه ماست

  قالب ۴ کویته درب

  قالب ۸ کویته دسته