• سرپنجه کامپوزیتی کفش ایمنی

    توضیحات

    سرپنجه کامپوزیتی کفش ایمنی

    با فرمولاسیون جدید و اصلاح شده

    تست شده با دستگاه تست ضربه استاندارد