• دستگاه پودرکن مواد

    توضیحات

    دستگاه پودرکن مواد

     

    ساخت: ایران

    ظرفیت تولید: ۱۰۰ کیلوبر ساعت