• دستگاه دوخت و برش دو طبقه عرض ۷۰

  توضیحات

  دستگاه دوخت و برش دو طبقه

   

  عرض غلطک: ۷۰cm

  ساخت: بابک

  سروودار