• دستگاه تولید سلفون عرض ۸۰

  توضیحات

  دستگاه تولید سلفون عرض ۸۰

   

  قالب: ۳۰ تا ۶۰

  ساخت: کثیری (شکوه صنعت)

  سیلندر ماردون: کاجاران

  ظرفیت تولید: ۴۰ k/h

  عقب و جلو اینورتوردار

  قالب گردان

  در حال کار