• دستگاه تولید سلفون عرض ۴۰ ژاپنی

    توضیحات

    دستگاه تولید سلفون

    عرض تولید: ۳۵ تا ۴۰ cm

    ساخت: ژاپن (OSAKA YUSHII)

    ظرفیت تولید: ۶۰۰ کیلو در ۸ ساعت