• تزریق پلاستیک ۴۰۰ گرم محک

  توضیحات

  تزریق پلاستیک ۴۰۰ گرم

  ساخت: محک

  قالب خور: ۴۷ cm

  اورهال شده

  کاملا سالم