• تزریق پلاستیک ۳۵۰ گرم تقوی راد

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۳۵۰ گرم

    ساخت: تقوی راد

    سیستم کنترل: PLC

    سه سال خواب