• تزریق پلاستیک ۳۵۰۰ تن مخصوص پریفرم

  توضیحات

  تزریق پلاستیک ۳۵۰۰ تن مخصوص پریفرم

  ساخت: Netstal سوئیس

  همراه با کلیه تجهیزات:

  درایر

  چیلر

  قالب ۱۰۰ کویته آلمانی