• تزریق پلاستیک ۵۰۰ گرم (۱۸۰ تن) ارمنی ساز

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۱۸۰ تن

    ساخت: ارمنی ساز

    قالبگیر: ۵۵*۴۳ cm

    سیستم کنترل: ENDA) PLC)