• آسیاب شمشیری دهنه ۴۰

    دسته:

    توضیحات

    آسیاب

    دهنه: ۴۰cm

    ساخت: صفری پور