• آسیاب شمشیری دهنه ۴۰

    دسته:

    توضیحات

    آسیاب شمشیری

     

    دهنه: ۴۰ cm