قالب دبه ماست همراه با درب و دسته

دسته:

توضیحات

قالب دبه ماست

شامل:

قالب ۳ کویته دبه ماست

قالب ۴ کویته درب

قالب ۸ کویته دسته