شیر ۸ نازله دستگاه بادی

توضیحات

شیر ۸ نازله دستگاه بادی

 

ساخت: موسی خانیان