• شیر ۸ نازله دستگاه بادی

    توضیحات

    شیر ۸ نازله دستگاه بادی

     

    ساخت: موسی خانیان