سرپنجه کامپوزیتی کفش ایمنی

توضیحات

سرپنجه کامپوزیتی کفش ایمنی

با فرمولاسیون جدید و اصلاح شده

تست شده با دستگاه تست ضربه استاندارد