دستگاه دوخت دوطبقه سروو عرض ۷۰

توضیحات

دستگاه دوخت دوطبقه سروو

عرض ۷۰ قائم
فابریک
با میز کشنده و چشمی دار