دستگاه گرانول ساز عدسی (هواخنک)

توضیحات

دستگاه گرانول ساز عدسی (هواخنک)

 

ظرفیت تولید: ۸۰ k/h

ساخت: تبریز

به همراه کندور