دستگاه گرانول ساز رشته ای

توضیحات

دستگاه گرانول ساز رشته ای

 

ساخت: تهران