دستگاه گرانول ساز رشته ای

توضیحات

دستگاه گرانول ساز رشته ای (آب خنک)

ظرفیت تولید: ۵۰ کیلو بر ساعت

سیلندر کوتاه

کله پیچی