دستگاه پودرکن مواد

توضیحات

دستگاه پودرکن مواد

 

ساخت: ایران

ظرفیت تولید: ۱۰۰ کیلوبر ساعت