دستگاه دوخت دوطبقه شهرستانی

توضیحات

دستگاه دوخت دوطبقه

 

ساخت: شهرستانی