دستگاه تولید نایلون عرض ۱۲۰

توضیحات

دستگاه تولید نایلون عرض ۱۲۰-۱۵۰ cm

 

ساخت: تبریز