• تزریق پلاستیک ۷۰۰ گرم (۲۵۰ تن) پولاد

    Description

    تزریق پلاستیک ۷۰۰ گرم (۲۵۰ تن)

    ساخت: پولاد