تزریق پلاستیک ۴۰۰ گرم محک

توضیحات

تزریق پلاستیک ۴۰۰ گرم

ساخت: محک

قالب خور: ۴۷ cm

اورهال شده

کاملا سالم