تزریق پلاستیک ۳۵۰ گرم تقوی راد

توضیحات

تزریق پلاستیک ۳۵۰ گرم

ساخت: تقوی راد

سیستم کنترل: PLC

سه سال خواب