• تزریق پلاستیک ۱۵۰ گرم ایرانی

    Description

    تزریق پلاستیک ۱۵۰ گرم ایرانی

    قالبخور: ۳۸ cm