• تزریق پلاستیک ۱۵۰۰ گرم (۳۸۰ تن) هایتای سینگر

    Description

    تزریق پلاستیک ۳۸۰ تن

    ساخت: هایتای سینگر

    سال ساخت: ۲۰۰۶