آسیاب شکر

توضیحات

آسیاب شکر

 

ظرفیت تولید: ۴۰۰ کیلو بر ساعت

نو