• آسیاب دهنه ۳۰

    دسته:

    توضیحات

    آسیاب

     

    دهنه: ۳۰ cm