آسیاب دهنه ۳۰

دسته:

توضیحات

آسیاب

 

دهنه: ۳۰ cm